ریه

ریه بخشی از دستگاه تنفس است که تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در آن صورت می پذیرد و در برگیرنده نایژک ها، کیسه های هوایی می باشد. ریه از دو بخش ریه سمت راست و ریه سمت چپ تشکیل شده است. ریه سمت راست به سه قسمت اصلی و ریه سمت چپ به دو قسمت اصلی تقسیم می شود

درخواست مشاوره