تغذیه و سلامت دستگاه تنفس

تغذیه و سلامت دستگاه تنفس تاثیر زیادی بر ریه دارد و ژیم تغذیه میتواند عامل تعدیل کننده مهم برای برای گسترش، پیشرفت و مدیریت بیماریهای انسدادی ریوی نظیر آسم.

 الگوهای غذایی مختلف با ریسک بیماریهای تنفسی مرتبط هستند. یافته­های مطالعات، مؤید اثرات پیشگیرانه رژیم غذایی مدیترانه ­ای بر بیماریهای آلرژیک دستگاه تنفسی است.

شواهد قابل توجهی بر اهمیت رژیم خوراکی بر بیماریهای انسدادی ریوی هم در مراحل اولیه و توسعه بیماری و هم مدیریت و پیشرفت بیماری حکایت میکند. این بیماریهای ریوی با التهابات سیستمی انسداد راههای هوایی، اختلال در عملکرد ریه و تشدید عوارض ماندگار بیماری و مرگ ناشی از آن مرتبط است. علاوه بر اینکه هزینه های هنگفت مالی نیز به بیمار و اطرافیان وی تحمیل میکند.

درخواست مشاوره